Vpis v vrtec 2021/22

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

 VPIS V VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Vpis bo potekal za programe:

  • dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno in
  • poldnevni program: ki traja od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in
  • krajši program: za otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, v trajanju od 240 do 720 ur letno, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok).

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:
od 8. do 15. marca 2021.

Vlogo je potrebno oddati na tem obrazcu.

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v fizični obliki po navadni pošti (Vrtec pri OŠ Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko) ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol (vpis.vrtecgloboko@gmail.com). Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana. 

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2021/22 od 1. 9. 2021. Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Način vključevanja otrok:

  • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2021 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
  • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 21. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
  • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

Dodatne informacije:

Kontaktne številke za informacije o vpisu:

Tajništvo Vrtca in OŠ Globoko: 07/45 219 30
Pomočnica ravnateljice vrtca Mateja Kalin: 041/738 387
elektronski naslov za oddajo vlog: vpis.vrtecgloboko@gmail.com