https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/

V projektu Inkluzija otrok in odraslih “Pegas” je nosilec projekta Anton Zevnik, nosilec dopolnilne  dejavnosti na kmetiji. V projektu sta še VDC Krško-Leskovec, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje.

Namen operacije je, kot že sam naziv pove, inkluzija otrok in odraslih.
Pojem inkluzije izhaja iz miselnosti omogočanja optimalnega vsestranskega razvoja oseb v skladu s potrebami in zmožnostmi posameznega otroka, ker ima vsak otrok ali odrasel pravico do enakovrednega življenja v družbi. Unesco (2009) inkluzijo opredeljuje kot popolno sprejemanje in vključevanje vseh otrok in mladostnikov s ciljem razvoja sožitja in občutka pripadnosti tako v skupini kot v družbi.  Inkluzija kot takšna je torej proces sprejemanja, iskanja boljših poti, prepoznavanja in odstranjevanja ali preseganja ovir, zagotavljanja zgodnje in celostne oskrbe ter podpore otroku in okolju, proces, ki omogoča prisotnost, participacijo in uspešnost vsakega otroka in mladostnika, ki vse izvajalce vzgoje in izobraževanja spodbuja k odkrivanju inovativnih, interaktivnih oblik poučevanja in učenja, ki bo varovalno in podporno ter predvsem motivacijsko in učinkovito  ustvarjalo spodbudno učno okolje za otroke, kot tudi odrasle, ki so iz različnih razlogov izpostavljeni marginalizaciji, izključevanju ali neuspešnosti.

Zato se je Turistična kmetija Zevnik s partnerji odločila prijaviti na projekt, da bi otrokom in odraslim s posebnimi potrebami lahko ponudili brezplačno možnost bivanja in vključevanje v aktivnosti, ki se odvijajo na kmetiji.  Skozi skrb za konje, z jahanjem, s pomočjo na kmetiji, preko delavnic, taborov, šole v naravi in drugih aktivnosti, želijo povezati uporabnike partnerjev z redno dejavnostjo kmetije (šola jahanja, delavnice, idr.) ter na ta način vzpodbuditi spontano, neformalno učenje socialnih veščin, sprejemanje drugačnosti, vključevanje, destigamtizacije ter s tem sočasno graditi vključujočo, pomagajočo družbo z bolj zdravim slogom življenja.

Namen je, da se vsi obiskovalci kmetije učijo vzajemnosti, medsebojne pomoči in učenja znanja za ravnanja, kot tudi bolj zdravega sloga življenja, spoštovanja narave in čistega okolja, sobivanja z živalmi, spoštovanja in razumevanja tradicionalnega življenja na kmetiji ter z vsem tem izboljšanja pogojev vključevanja ranljivih skupin v vsakdanjo družbo.

V projektu je cilj izgraditi pokrito jahalnico, ki bo trajno omogočala izvajanje aktivnosti vse mesece v letu in ne le 2-3 mesece, saj je izvedba aktivnosti v veliki meri odvisna od vremenskih razmer in je kot takšna močno omejena v izvajanju različnih aktivnosti. Omenjena naložba bi lahko takoj povečala število vključenih oseb z gibalnimi ali duševnimi ovirami, saj je organizacija teh dogodkov zelo zahtevna, kar je bil tudi glavni razlog za postavitev pokrite jahalnice. Dodaten cilj je, da potekajo redne ure jahanja in drugi dogodki vzporedno z brezplačnimi aktivnostmi iz projekta, s čimer bi potekalo spontano spoznavanje drug drugega, prilagajanje, pomoči pri pripravi konja in zaključku jahanja ter s tem sprejemanje in dojemanje drugačnosti na človeški, empatični ravni.

Že sedaj se je namreč z občasnimi prihodi različnih ranljivih skupin na kmetijo vse bolj izkazovala ranljivost in stigmatiziranost oseb s posebnimi potrebami, vzporedno pa so se kazali tudi pozitivni učinki življenja v naravi, sobivanja z živalmi in izboljšanje zdravstvenega stanja ter boljšega splošnega psihofizičnega počutja.

Med pogovori z različnimi starši in organizacijami se je tako  porodila ideja o povezovanju redne dejavnosti kmetije (šola jahanja, tabori idr.) z dejavnostmi vezanimi na organizacije in društva, ki se ukvarjajo z ranljivejšo populacijo, z namenom obojestranskega sprejemanja in razumevanja, kot tudi promoviranja koristnih učinkov povezovanja s konji tako na zdravstveni kot socialni ravni.

Projekt je v določenih aktivnostih zastavljen širše in zajema vseh 6 občin v Posavju, saj je namen projekta tudi širiti zavedanje o pomembnosti vzajemnega spoštljivega sobivanja z ljudmi, živalmi in naravo. Ker bomo zaradi pokrite jahalnice lahko omogočali izvajanje aktivnosti skozi vse leto in v vseh vremenskih razmerah, bo le ta namenjena večji izkoriščenosti objekta, ter na ta način  tudi večji dostopnosti za vse ciljne skupine, zlasti ranljive. Razvoj turistične dejavnosti prilagojene tudi osebam s posebnim potrebam, pa bi na ta način krepil identiteto Čateža, ki že vrsto let nadgrajuje ostalo lokalno terapevtsko in turistično ponudbo.