VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

Vpis za dnevni program (v trajanju od 6 do 9 ur dnevno) za šolsko leto 2023/24 je potekal od 6. do 13. marca 2023.

Vlogo je bilo potrebno oddati na Vlogi za vpis:

Vloga_za_vpis_2023/24 pdf

Vloga_za_vpis_2023/24 word

Način oddaje vloge:

  • v fizični obliki po navadni pošti na VRTEC PRI OŠ GLOBOKO, Globoko 9, 8254 Globoko ali
  • po elektronski pošti na naslov vrtec.globoko@guest.arnes.si (vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana). 

Vpis je potekal za vključitev otrok v šolskem letu 2023/24 od 1. 9. 2023. Vloge so morali oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Pogoj za vključitev:

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. Brez ustreznega potrdila pediatra otroka v vrtec ne bomo sprejeli.  

 

Način vključevanja otrok:

  • V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2023 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.
  • Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 2023. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.
  • Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

Dodatne informacije:

07/45 219 30 (tajništvo)

041/738 387 (Mateja Kalin, pomočnica ravnateljice Vrtca pri OŠ Globoko)

vrtec.globoko@guest.arnes.si

________________________________________________________________________________________________________________

Vpis otroka v vrtec

Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oz. ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v tajništvu vrtca oz. na spletni strani vrtca. Občina Brežice enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo z Vrtcem pri OŠ Globoko in plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega je otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. Pri vstopu v vrtec so starši dolžni priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Evidenco prostih mest v vrtcih/stanje kapacitet lahko spremljate na tej povezavi.

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca na podlagi izpisnega lista do 20. dne v mesecu. Izpis se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca. Izpisni list je na voljo v tajništvu šole ali na spodnji povezavi.

Izjava o izpisu1

Izjava o izpisu2

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

(Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, stran 6294.)

Vloga za rezervacijo

Bivanje v vrtcu nad 9 ur

Vloga za bivanje otroka v vrtcu nad 9 ur