Cene programov in plačilo

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka (od 1. 7. 2024):
 
Dnevni programi: 
– Prvo starostno obdobje 
 708 EUR 
– Drugo starostno obdobje 
504 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
571 EUR
– Razvojni oddelek 
1155 EUR

Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok. Starši uveljavljajo znižano plačilo na Centru za socialno delo Brežice.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice najdete tukaj.

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo počitniško rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

Rezervacija zaradi bolezni

V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 20 delovnih dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec je zavezan, da ima pri mesečnem obračunu vse ustrezne dokumente, ki so podlaga za uveljavitev bolniške rezervacije.

Bivanje v vrtcu nad 9 ur dnevno

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program, v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.