Cene

Cene programov in plačilo

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 8. 4. 2019 sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.

Osnova za plačilo programa je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok. Starši uveljavljajo znižano plačilo na Centru za socialno delo Brežice.

Cene programov za leto 2019 najdete tukaj.

Rezervacija

Pri daljši odsotnosti otroka iz vrtca mora biti rezervacija napovedana vsaj en dan pred izostankom. Vezana je na koledarsko leto, lahko traja 44 delovnih dni, vendar ne manj kot 15 delovnih dni skupaj!