PREDSTAVITEV PROGRAMA

Glede na vrsto in trajanje

Izvajamo programe za naslednja starostna obdobja:

 • I. starostno obdobje: oddelki otrok, starih od 1 do 3 let,
 • II. starostno obdobje: oddelki otrok, starih od 3 do 6 let,
 • kombinirani oddelek (otroci I. in II. starostnega obdobja).

V vrtcu pri OŠ Globoko je osnovna dejavnost vrtca dnevni program, ki traja 6–9 ur in se izvaja dopoldne, v okviru poslovnega časa vrtca. Dnevni program obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok in je namenjen otrokom starim od 11 mesecev do vstopa v šolo.

Okviren celodnevni program

Razpored vsakodnevnih dejavnosti zagotavlja rutino, ki naj bi jo otroci poznali in se v okviru nje dobro počutili. Celoten razpored pa mora biti dovolj prožen za prilagajanje posebnim dogodkom, kot so izleti v bližnjo okolico, obisk katerega starša, ki želi predstaviti kaj novega otrokom, razna praznovanja, ravno tako pa tudi reflektiranje, odzivanje na razpoloženje skupine in prilagajanje vremenu.

6.00 – 8.00 prihod otrok in vzgojno-izobraževalne dejavnosti
8.00 – 8.30 zajtrk
8.30 – 11.00 nega, higiena, v-i dejavnosti v igralnici in na prostem
11.00 – 12.30 kosilo
12.00 – 14.00 nega, higiena, počitek, umirjene dejavnosti
14.00 – 15.00 popoldanska malica
14.00 – 16.00 v-i dejavnosti v igralnici in na prostem, odhod domov

 Cilji predšolske vzgoje

Temeljni cilji predšolske vzgoje so opredeljeni v Zakonu o vrtcih:
–  razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
–  razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
–  razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
–  negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
–  spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
–  spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
–  posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
–  spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
–  razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojnega dela so upoštevana načela, cilji in področja dejavnosti kot jih opredeljuje javno veljavni program – Kurikulum za vrtce, potrjen na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje marca 1999.

Načela predšolske vzgoje:

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
–   demokratičnosti,
–   pluralizma,
–   avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
–   enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
–   pravice do izbire in drugačnosti in
–   ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

Strokovni delavci pri svojem delu sledijo tudi izhodiščem sodobnega pedagoškega koncepta Reggio Emilia, ki temelji na pojmovanju, da je otrok kompetenten, ima velikanske ustvarjalne zmožnosti ter moč za odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja.

Pedagoški koncept Reggio Emilia – temeljna izhodišča:

 • vpetost vrtca v kulturo okolja: vrtec je prostor, ki izraža ter ustvarja kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Iz vrtca se življenje širi v družine ter lokalno skupnost, med vsemi udeleženci pa se izvaja živahna izmenjava idej in demokratična komunikacija;
 • različnost otrok: velika pozornost je namenjena razvoju identitete vsakega posameznega otroka;
 • razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu: pedagoški koncept RE namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj);
 • spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja: izhodiščna misel koncepta je, da se vsak otrok rodi s 100 jeziki, a kaj hitro mu ostane le 1, saj ostalih 99 zanemarjamo in jih ne razvijamo. Zato gre za zavestno spodbujanje vseh oblik otrokovega izražanja (gib, mimika, risba, lutka, ritem, glasba, govor …) ter omogočanje različnih načinov vzpostavljanja in izražanja odnosa do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem otrok živi;
 • prednost učenja pred poučevanjem;
 • kakovostna interakcija in komunikacija: velik poudarek je na druženju, povezovanju in sodelovanju med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu;
 • timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu: omogoča opazovanje in interpretacijo dejavnosti, pojavov in problemov z različnih zornih kotov;
 • projektno delo: pomaga otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za dogodke in pojave v svojem okolju;
 • dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu: vključuje opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. Različni materiali, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca.
 • prostori v vrtcu so “tretji vzgojitelj”: vrtec s konceptom RE je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši.