plakat projekta OBJEM

PROJEKT OBJEM

Osnovni podatki o projektu:

Projekt poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Oblikovan akronim projekta je OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Sodelujoči v projektu:

  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • sodelujoči konzorcijski partnerji: vzgojno-izobraževalni zavodi: 12 vrtcev, 25 osnovnih šol, 22 srednjih šol;
  • Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo,
  • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta in
  • Pedagoški inštitut.

Finančna podpora:

skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

PROJEKT OBJEM V VRTCU PRI OŠ GLOBOKO

V vrtcu se zavedamo pomena spodbujanja govornega razvoja in porajajoče se pismenosti, kar se odraža na številnih kakovostnih bralnih in drugih aktivnostih, ki potekajo v vrtcu: interni knjižni projekt Skrivnostne torbice (torbice, ki potujejo med konci tedna domov, družine berejo gradivo različnih zvrsti, opravijo nalogo, nato otrok predstavi vsebino ostalim v vrtcu), sodelovanje med oddelki – bralni dogodki: branje in izvajanje različnih dejavnosti na temo vsebine prebranega, sodelovanje s šolsko knjižnico (tedenska izposoja knjig otrok starejših od 3 let), sodelovanje z lokalno Knjižnico Brežice (2—3 obiski: obisk knjižnice oz. obisk knjižničarke v vrtcu).

Glasno branje je del vrtčevske rutine. Prav tako ima vsaka igralnica svoj bralni kotiček.

V dejavnosti, povezane s spodbujanjem porajajoče se pismenosti, vključujemo starše: knjižne torbice, izvedba bralnega dogodka za starše vseh oddelkov (DAN OBJEM‑a) …

V vrtcu potekajo številne dejavnosti za spodbujanje govornega razvoja. Z otroki s primanjkljaji na področju govora in otroki tujci delamo individualno vsi strokovni delavci. Otrokom omogočamo tudi oglede predstav lutkovnega gledališča Zapik (gledališki abonma v vrtcu).

Vzgojitelji v zadnjem času zaznavamo porast števila otrok s primanjkljaji na področju govora (vse več otrok potrebuje logopedsko obravnavo). Menimo, da dajemo veliko poudarka skupnim dejavnostim na področju razvoja govora, malo manj pa delu v majhnih skupinah, kjer lahko bolj zadržani oz. pasivni otroci pridobijo več pozornosti vzgojiteljev (opazovanje, prepoznavanje, potrjevanje, beleženje napredka …).

Skozi projekt OBJEM želimo izboljšati svoje znanje na področju razvijanja bralne pismenosti, ustvariti učečo se skupnost, nameniti več pozornosti delu v manjših skupinah otrok in aktivno ter povezovalno razvijati bralno pismenost in slovenščino pri vseh deležnikih (strokovni delavci, otroci, starši, strokovnjaki …).

 

DAN OBJEM-a

Vrtec pri OŠ Globoko sodeluje z ZRSŠ v projektu OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) – Bralna pismenost in razvoj slovenščine. V petek, 15. 2. 2019, smo strokovni delavci vrtca pripravili poseben dan, ki smo ga poimenovali Dan OBJEM-a. Dogodek je bil namenjen promociji branja.

Na obisk so prišli starši, babice in dedki, ki so v prostorih šolske telovadnice in knjižnice skupaj z otroki na različne načine spoznavali knjige, reševali različno zahtevne naloge, se gibali in na koncu še zaplesali.

Skupaj smo preživeli čudovit dan, za kar se vsem udeležencem, ki so se odzvali v zares velikem številu, iskreno zahvaljujemo.

 

SODELOVANJE MED ODDELKI 

V šolskem letu 2018/19 smo se v okviru tega projekta otroci in vzgojitelji vseh oddelkov družili med sabo tudi tako, da smo drug za drugega pripravili srečanja na temo izbrane zgodbe ali pravljice. Tako smo se pri Zvezdicah družili ob zgodbi Rdeča žoga, pri Sončkih ob Zlatolaski in treh medvedih in pri Balončkih ob Mojci Pokrajculji.

 

KNJIŽNI PROJEKT “SKRIVNOSTNA TORBICA”

Glavni namen je spodbuditi starše, da berejo s svojim otrokom in s tem vplivati na družinsko branje. Knjižne torbice s knjigami in podpornim gradivom krožijo med vrtcem in domom, otroci ob povratku o njih pripovedujejo ostalim. Ena od nalog v okviru projekta je tudi izdelava enega družinskega izdelka na določeno temo. Družine so letos na temo dogodivščin Mačka Murija pokazale veliko mero domiselnosti in kreativnosti, kar je bilo mogoče videti na razstavi na hodniku pred dvorano KS Globoko, ki smo jo postavili ob dogodku Dan družin.

 

DAN DRUŽIN

V Vrtcu pri OŠ Globoko smo mednarodni dan družine obeležili s tradicionalno prireditvijo Dan družin. Na prireditvi so se predstavili vsi otroci vrtca in letos so obiskovalce skozi gib, besedo, ples in risbo popeljali v svet Mačka Murija.

Na prireditev smo se pripravljali dlje časa, veliko pozornosti smo namenili aktivni vključenosti otrok in upoštevanju njihovih predlogov, idej in izdelkov. Poleg priprave in izvedbe programa so otroci izdelali še sceno, kostume ter pripomočke za nastop in opomnike za obiskovalce.

 

SLIKOVNA PODPORA IN RAZNOVRSTNO GRADIVO

V strokovni literaturi različni raziskovalci porajajočo se pismenost opisujejo kot spretnosti, vedenja in ravnanja, ki so predhodniki branja in pisanja ter so značilni za otroke v zgodnjem otroštvu, ki še ne znajo brati in pisati ter knjige in druge pisne materiale uporabljajo na nekonvencionalen način. Na porajajočo se pismenost vplivajo tudi socialne interakcije med otroki in odraslimi, s simboli bogato okolje ter tista odrasla oseba, ki otroke poučuje (Marjanovič Umek, L., 2010. Govorna kompetentnost malčkov in otrok kot napovednik zgodnje in kasnejše pismenosti. Sodobna pedagogika, 6, str. 30—31).

V okviru priprav na Dan družin so otroci izdelali opomnike za obiskovalce, ki določajo pravila vedenja na prireditvi:

 

Za to, da so si otroci oddelka Sončki lažje zapomnili izštevanko iz slikanice Maček Muri, so v parih slikovno/simbolno prikazali vsebino posameznih verzov in zraven preslikali še črke besedila. Pri tem so se morali dogovarjati, sodelovati in načrtovati, kdo bo kaj, kako in kje upodobil. Izziv so več kot odlično opravili.

 

Slikovno gradivo in simbole uporabljamo tudi, kadar načrtujemo pot. Za zaključni izlet s starši so otroci pripravili zemljevid pohoda z (za njih) najpomembnejšimi orientacijskimi točkami (most, ribnik, gozd, hiše treh otrok iz oddelka, lovski dom …). Pohod je bil uspešno izveden in družine so brez težav sledile zemljevidu ter prispele na cilj.

Zanimivi prispevki: